کارمندان

 

دپارتمان اداری

     
فریده صوفی نیستانی
Clientassistant@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه
 مرجان طباطبایی
secretary@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی
مرسی اوبیلس
زبان: انگلیسی

 

دپارتمان حسابداری

   
سروش خسروانی
accountant@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی
محمد آصف
زبان: انگلیسی

 

دپارتمان حقوقی

     
شیوا صائبی
s.saebi@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی
مهناز هاشمی
legal@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی
جنی لاین اوکونل
j.l.oconnell@milsc.org
زبان: انگلیسی
 
حنانه بذرافکن
legal@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی
، فرانسه