هیات مشاورین

 

عالیجناب قاضی عبدل کوروما
قاضی سابق دیوان بین‌المللی دادگستری
جمشید ممتاز
دکترای حقوق بین‌الملل، استاد ممتاز حقوق بین‌الملل و رییس سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل
سعید محمودی
دکترای حقوق بین‌الملل، استاد حقوق بین‌الملل و رییس سابق دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم
محسن عبدالهی
دکترای حقوق بین‌الملل، استادیار حقوق بین‌الملل