موسس و مدیران

 

 

دکتر سیروس متوسل

موسس مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن

s.motevassel@milsc.org

زبان : عربی، فارسی، انگلیسی

 

 

 

   
طناز فراهانی
مدیر دفتر تهران
Manager@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی
مهری متوسل
مدیر دفتر دبی
m.mehri@milsc.org
زبان: فارسی، انگلیسی